Ochrana osobních informací
Informace o zpracování osobních údajů a Souhlas se zpracováním osobních údajů pro
marketingové účely
Zprostředkovatel Finex Group s.r.o. v zastoupení Markéta Mitterbachová , IČO: 08534292  , se sídlem pobočky Pivovarská 85/2,
Beroun 266 01, (dále též jen “ Markéta Mitterbachová“), jakožto správce osobních údajů, Vám
tímto poskytuje následující informace a poučení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a
to v souvislosti s Vaší žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru mezi Vámi a
zprostředkovatelem Finex Group s.r.o.- Markéta Mitterbachová, jakožto Zprostředkovatelem úvěru (dále též jen
„Smlouva“) a v souvislosti s touto Smlouvou (bude-li uzavřena). Tento dokument zároveň
obsahuje znění Vašich souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste oprávněn
zprostředkovateli Markéta Mitterbachová a dalším níže uvedeným správcům udělit.
Zprostředkovatel Markéta Mitterbachová zpracovává (i bez Vašeho souhlasu) Vaše osobní údaje
za následujícími účely:
Účel 1: Zpracování údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy a
správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností.Účel 2: Zpracování údajů za účelem
vymáhání pohledávek společnosti ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích,
exekučních či jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou. Účel 3: Zpracování
údajů za účelem zjištění a posouzení Vaší úvěruschopnosti.
Zprostředkovatel Markéta
Mitterbachová zpracovává Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti společnosti
,provést podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění, před
uzavřením Smlouvy posouzení Vaší úvěruschopnosti. V souvislosti s posuzováním
úvěruschopnosti Vaší osoby dochází
ve vztahu k Vaší osobě ze strany společnosti, k
automatizovanému rozhodování, včetně profilování.
Za shora uvedenými
účely č. 1, 2 a
3
zprostředkovatel Markéta Mitterbachová zpracovává Vaše následující osobní údaje: ·
identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, číslo občanského
průkazu, číslo jiného průkazu totožnosti, apod.), · údaje o tom, zda mezi Vámi a společností
,došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy, · údaje vypovídající o Vašich finančních
závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti v souvislosti se
Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší strany, · údaje vypovídající o zajištění Vašich
závazků souvisejících se Smlouvou, · další údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě,
důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách,
elektronickém (telefonickém) spojení, e-mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném
stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či
jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání, číslu Vašeho bankovního účtu,
údaje uvedené v bankovním výpisu z Vašeho účtu, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte
zprostředkovateli Markéta Mitterbachová kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků
vyplývajících z této Smlouvy, Za účelem zjištění a posouzení Vaší úvěruschopnosti (účel č. 3)
zprostředkovatel Markéta Mitterbachová zpracovává i údaj o Vašem rodném čísle.
Účel 4:
Zpracování osobních údajů v registrech SOLUS.
Společnost, plní svoji zákonnou povinnost
posoudit Vaší úvěruschopnost i na základě údajů získaných z registrů sloužících k vzájemnému
informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě,
platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů, konkrétně na základě registrů provozovaných ze
strany SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925.
Účel 5: Zpracování
osobních údajů v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního
registru klientských informací
V souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností,
vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování
spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů
pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách (a to
i bez souhlasu těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit
úvěruschopnost, jsme dále uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“),
který provozuje CNCB – Czech Non-Banking Credit Bureau, z.s.p.o.
Účel 6: Zpracování údajů
za účelem plnění povinností společnosti ,podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých
opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném
znění.
Společnost,je v souvislosti s uzavíráním Smlouvy povinnou osobou podle zákona č.
235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování
terorismu, v platném znění (dále též jen „ZAML“). Společnost,je tak povinna provést v souladu se
ZAML Vaší identifikaci a kontrolu a plnit další povinnosti stanovené ZAML a v této souvislosti
zpracovává Vaše osobní údaje.
Účel 7: Zpracování údajů za účelem plnění povinností
společnosti dle daňových a účetních předpisů.
Společnost ,je v souvislosti s uzavíráním
Smlouvy povinna plnit veškeré své povinnosti vyplývající z daňových a účetních předpisů,
zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a
ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v platném znění, když při plnění těchto svých povinností
bude společnost,zpracovávat Vaše osobní údaje.
Souhlas se zpracováním osobních údajů
pro marketingové účelySouhlasím: Ano - Ne
Udělením tohoto souhlasu se zpracováním
Vašich osobních údajů pro marketingové účely souhlasíte s tím, že zprostředkovatel Markéta
Mitterbachová je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v rozsahu: identifikační osobní údaje
(tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, apod.), rodné číslo, údaje o tom, zda mezi
Vámi a společností,došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy, údaje vypovídající o Vašich
finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti,v
souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší strany, údaje vypovídající o zajištění
Vašich závazků souvisejících se Smlouvou, další údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě,
důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách,
elektronickém (telefonickém) spojení, e-mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném
stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či
jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání, číslu Vašeho bankovního účtu,
údaje uvedené v bankovním výpisu z Vašeho účtu, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte
společnosti,kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy,
pro následující účely: - Nabízení produktů a služeb společností - Informování o
nabízených produktech a službách společnosti a dalších spřízněných či spolupracujících osob,
jakož i ke zjišťování Vaší spokojenosti. Podrobné informace o zpracování Vašich osobních údajů,
a to jak v případech, kdy tomuto zpracování dochází bez Vašeho souhlasu, tak v případech, kdy
k tomuto zpracování dochází na základě Vašich shora uvedených souhlasů, včetně úplného
znění udělovaných souhlasů se zpracováním osobních údajů, jsou uvedeny
v dokumentu
Informace o zpracování osobních údajů – Úplné znění: v dolní stránce MENU. Potvrzení o
seznámení se shora uvedenými informaci a udělení shora označených
souhlasů:
Skutečnost, že jste se seznámil se shora uvedenými informacemi (včetně úplného
znění dokumentu Informace o zpracování osobních údajů – Úplné znění), potvrdíte, a zároveň
udělíte veškeré své shora označené souhlasy se zpracováním Vašich osobních údajů, jedním
z těchto dvou způsobů: 1) tím, že na stanovené telefonní číslo společnosti ,zašlete odpovědní
SMS zprávu obsahující jedinečný kód (telefonní číslo společnosti,a které má být zaslána
odpovědní SMS zpráva, a daný jedinečný kód, Vám budou za tímto účelem společností,zaslány
formou SMS zprávy na telefonní číslo, které za tímto účelem společnosti ,sdělíte). Za účelem
archivace tohoto dokumentu ze strany společnosti, budou zároveň Vaše identifikační údaje a
datum Vašeho potvrzení a udělení shora uvedených souhlasů vloženy do znění tohoto
dokumentu. 2) tím, že s tímto dokumentem udělíte svůj souhlas ústní formou při telefonickém
rozhovoru se společností, který bude za tímto účelem ze strany společnosti,nahráván a
archivován. Tímto způsobem zároveň potvrdíte, že jste se s obsahem celého tohoto dokumentu
v písemné formě předem seznámil .Za účelem archivace tohoto dokumentu ze strany společnosti
,budou zároveň Vaše identifikační údaje a datum Vašeho potvrzení a udělení shora uvedených
souhlasů vloženy do znění tohoto dokumentu.