Úplné znění OOÚ

25.05.2018 13:06

Souhlas s předáváním osobních údajů třetím osobám za účelem nabídky finančních a dalších služeb

Udělením tohoto souhlasu souhlasíte s tím, že společnost Finex Group s.r.o. v zastoupení Markéta Mitterbachová, IČ: 08534292, se sídlem  , Praha 5, Zbraslavská 12/11, 150 00,e-mail :finanz.pujcky@seznam.cz, telefon: +420 775 288 393 (dále též jen „Zprostředkovatel“) je oprávněn Vaše osobní údaje v rozsahu: - jméno, příjmení, telefonní spojení, e-mailové spojení, adresa trvalého pobytu, kontaktní adresa, rodné číslo předávat následujícím osobám: PROFI CREDIT Czech, a.s., IČ: 618 60 069; DIČ: CZ 618 60 069, se sídlem Praha 1, Klimentská 1216/46, PSČ 110 00, zákaznická telefonní linka 800 166 000, e-mail: proficredit@proficredit.cz, internetové stránky www.proficredit.cz., Poskytovatel nebankovních spotřebitelských úvěrů a podnikatelských zápůjček . dále jen „Seznam“ dále též jen „Poskytovatelé služeb“, a každý jednotlivě „Poskytovatel služby“), jakožto dalším správcům osobních údajů, a to za účelem: - kontaktování Vaší osoby ze strany daného Poskytovatele služby s nabídkou na poskytnutí služby, kterou daný Poskytovatel služeb poskytuje (z ve shora uvedeném Seznamu je u každého Poskytovatele služeb uvedeno, jakou službu daný Poskytovatel služeb poskytuje) - uchovávání Vašich osobních údajů ze strany daného Poskytovatele služeb po dobu 2 let ode dne jejich předání tomuto Poskytovateli služeb. Poskytovatel služeb je Vám oprávněn po celou tuto dobu zasílat nabídky na poskytnutí dané služby (a to i opakovaně). Poskytovatel služeb je oprávněn nabízet Vám poskytnutí služby na jakékoli Vaše komunikační adresy a prostřednictvím veškerých prostředků komunikace, včetně elektronických prostředků komunikace a včetně zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Zároveň souhlasíte s tím, že Poskytovatel služeb, kterému byly Vaše osobní údaje předány, je oprávněn Zprostředkovateli následně předat informaci a osobní údaje o Vaší osobě o tom, zda na základě předaných údajů došlo mezi Vámi a daným Poskytovatelem služby k uzavření smlouvy o poskytnutí dané služby a o parametrech poskytnuté služby (například u finanční služby ve formě úvěru informaci o výši poskytnutého úvěru). Tyto údaje a informace budou předávány za účelem stanovení provize Zprostředkovatele hrazené Poskytovatelem služby. Tento souhlas udělujete na dobu dvou (2) let ode dne jeho udělení. Po tuto dobu mohou být Vaše osobní údaje shora uvedeným způsobem zpracovávány. Právním základem pro toto zpracování Vašich osobních údajů je Váš souhlas a ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též jen „Nařízení“, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), v platném znění, podle kterého lze podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas, a dále ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění, podle kterého lze rodná čísla využívat se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce. Poskytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem je smluvním požadavkem a není povinné. Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu můžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného Zprostředkovateli, a to buď v listinné podobě na adresu sídla, e-mailem či prostřednictvím zákaznické telefonické linky (adresa sídla, e-mailové spojení a zákaznická telefonická linka Zprostředkovatele jsou uvedeny v prvním odstavci tohoto dokumentu v rámci identifikace osoby Zprostředkovatele). Dále můžete tento svůj souhlas i ve vztahu ke konkrétnímu Poskytovateli služeb odvolat i zasláním oznámení danému Poskytovateli služeb na jeho adresu uvedenou v Seznamu. V souvislosti s uděleným souhlasem Vám dále poskytujeme v souladu s Nařízením následující informace, sdělení a postupy pro výkon Vašich práv (jakožto subjektu zpracovávaných údajů): 1. Totožnost a kontaktní údaje správce a jeho případného zástupce: Není-li níže uvedeno výslovně jinak, je správcem osobních údajů shora uvedený Zprostředkovatel. Na základě Vašeho souhlasu mohou být Vaše osobní údaje předávány Poskytovatelům služeb, jakožto dalším správcům osobních údajů, jejichž totožnost a kontaktní údaje jsou uvedeny v Seznamu. 2. Kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: Zprostředkovatel nemá ustanoveného pověřence osobních údajů, neboť na něj tato povinnost nedopadá. 3. Příjemci nebo kategorie příjemců osobních údajů: Vaše osobní údaje mohou být předávány shora uvedeným Poskytovatelům služeb. Tito Poskytovatelé služeb jsou dále oprávněni Vaše osobní údaje předávat zpracovatelům Vašich osobních údajů, tj. osobám, které pro Poskytovatele služeb zpracovávají v rámci shora uvedených účelů Vaše osobní údaje (například obchodní zástupci daného Poskytovatele služeb). 4. Vaše osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí či mezinárodním organizacím. 5. Zdroj, ze kterého osobní údaje pocházejí, a případně informace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupných zdrojů: Zpracovávané osobní údaje o Vaší osobě pocházejí z následujících zdrojů: Osobní údaje získané přímo od Vaší osoby, a to včetně osobních údajů o tom, zda mezi Vámi a Poskytovatelem služeb došlo k uzavření smlouvy o poskytnutí dané služby a údaje o parametrech poskytnuté služby. 6. Další informace a poučení o Vašich právech vyplývajících z Nařízení Ø Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Ø Máte právo na přístup k osobním údajům, a to za následujících podmínek: Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Ø Máte právo na opravu osobních údajů, a to za následujících podmínek: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Ø Máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), a to za následujících podmínek: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení; d) osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; f) osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 odst. 1 Nařízení. Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Ø Máte právo na omezení zpracování, a to za následujících podmínek: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: a) subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; c) správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování zrušeno. Ø Správce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování subjekt údajů, a to za následujících podmínek: Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje. Ø Máte právo na přenositelnost údajů, a to za následujících podmínek: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: a) zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a b) zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je-li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost údajů není dotčen článek 17 Nařízení. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Právem na přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Ø Máte právo vznést námitku, a to za následujících podmínek: Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého marketingu. Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje pro tyto účely zpracovávány. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. Jsou-li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. 1 Nařízení, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. Ø Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a to za následujících podmínek: Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů. V případech uvedených pod písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí. Rozhodnutí uvedená v předchozím odstavci se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 Nařízení, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) Nařízení a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů. Ø Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. V oznámení se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) Nařízení. Toto oznámení se nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření. Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout, že je splněna některá ze shora uvedených podmínek, za kterých se oznámení nevyžaduje. Klimentská 1216/46,110 Informace o zpracování osobních údajů – Úplné znění Společnost IČ: 618 60 069, se sídlem Klimentská 1216/46, Praha 1, PSČ 110 00 (dále též jen “PROFI CREDIT“) Vám tímto poskytuje následující informace a poučení týkající se zpracování Vašich osobních údajů, a to v Vaší žádostí o uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru Vámi a společností PROFI CREDIT, jakožto Poskytovatelem úvěru (dále též jen „Smlouva“) li uzavře Tento dokument zároveň obsahuje znění Vašich souhlasů se zpracováním osobních údajů, které jste oprávněn společnosti PROFI CREDIT a dalším níže uvedeným správcům udělit. Toto zpracování Vašich osobních údajů podléhá podmínkám stanoveným v nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále též jen „Nařízení“. otož nost a kontaktní údaje správce a jeho pří padného z ástupce: Není li níže uvedeno výslovně jinak, je správcem osobních údajů společnost: PROFI CREDIT Czech, a.s., se sídlem Klimentská 1216/46, 110 00 Praha 1 dresa pro doručování: nábřeží Závodu míru IČ: 618 60 069, DIČ: CZ 61860069 apsána u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2892 Telefonní číslo: Internetové stránky: Při zpracování osobních údajů evidovaných registrech SOLUS (viz níže) vedle společnosti PROFI CREDIT správcem osobních údajů SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ 69346925, se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha, internetové stránky Při zpracování osobních údajů rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací (viz níže) vedle společnosti PROFI CREDIT správcem osobních údajů společnost z.s.p.o., IČO: 71236384, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, internetové stránky ontaktní údaje pro ochranu osobní ch údajů: polečnost PROFI CREDIT není povinna podle Nařízení ustanovit funkci pověřence pro ochranu osobních údajů. Společnost pro ochranu osobních údajů, na kterého se můžete obrátit s Vašimi dotazy, připomínkami či stížnosti ve věci zpracování Vašich osobních údajů. Ombudsmanem byla ustanovena paní Ing. Martina Pechánková, e adresa pro doručování: PROFI CREDIT Czech, a.s., nábřeží Závodu míru 2739, rukám Ing. Martiny Pechánkové. Účel y z pracování osobní ch údajů z e stran y spol ečnosti P ROFI CRE DI T , právní z ákl ad pro zpracování, a oprávněné z ájm y správce nebo třetí strany v pří padě, ž e je z pracování z al ož eno na čl . 6 odst. 1 pí sm. f) , Naří z ení, ka dotčen ých osobní ch údajů Společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše osobní údaje následujícími účely a na níže uvedeném právním základě: Účel : Zpracování údajů za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností PROFI CREDIT založeného Smlouvou. Právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. b) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění rovedení opatření přijatých před uzavřením Smlouvy na Vaší žádost (tedy i bez Vašeho souhlasu) Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je v tomto směru smluvním požadavkem (tj. požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy). Poskytnutí Vašich osobních údajů není tohoto důvodu povinné. uzavření Smlouvy nepožádat, nejs povinen žádné osobní údaje poskytnout uzavření Smlouvy Pokud se však rozhodn společnost PROFI CREDIT požádat o uzavření Smlouvy, js polečnosti PROFI Vaše osobní údaje za tímto úče polečnost PROFI CREDIT není bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít. Vaše osobní údaje budou takto uloženy a zpracovávány po dobu deseti (10) let ode dne jejich poskytnutí společnosti PROFI CREDIT. V případě uzavření Smlouvy budou takto Vaše osobní údaje uloženy a zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých Vašich závazků z uzavřené Smlouvy (při stanovení této 10 leté lhůty se vychází z maximální délky promlčecí doby pro uplatňování vzájemných práv vyplývajících uzavřené Smlouvy či z jednání o uzavření Smlouvy). Účel : Zpracování údajů za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích exekučních či jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou. Právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. ) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti PROFI CREDIT či třetí strany romě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (tedy i bez Vašeho souhlasu) Oprávněným zájmem společnosti PROFI CREDIT zde je vymožení pohledávky ze Smlouvy za Vaší osobou. Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je v tomto směru smluvním požadavkem (tj. požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy). Poskytnutí Vašich osobních údajů není tohoto důvodu povinné. o uzavření Smlouvy nepožádat, nejs povinen žádné osobní údaje poskytnout uzavření Smlouvy Pokud se však rozhodn společnost PROFI CREDIT požádat o uzavření Smlouvy, js polečnosti PROFI Klimentská 1216/46,110 Vaše osobní údaje za tímto účelem poskytnout. Společnost PROFI CREDIT není bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít. Vaše osobní údaje budou takto uloženy a zpracovávány po dobu deseti (10) let ode dne jejich poskytnutí společnosti PROFI CREDIT. V případě uzavření Smlouvy budou takto Vaše osobní údaje uloženy a zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých Vašich závazků z uzavřené Smlouvy (při stanovení této 10 leté lhůty se vychází mj. z maximální délky promlčecí doby pro uplatňování vzájemných práv vyplývajících uzavřené Smlouvy či z jednání o uzavření Smlouvy). Účel : Zpracování údajů za účelem zjištění a posouzení Vaší úvěruschopnosti Společnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše osobní údaje za účelem splnění zákonné povinnosti společnosti PROFI CREDIT provést podle zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru platném znění, před uzavřením Smlouvy posouzení Vaší úvěruschopnosti (společnost PROFI CREDIT je tedy za tímto účelem oprávněn zpracovávat Vaše osobní údaje Vašeho Právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnos rámci tohoto účelu je společnost PROFI CREDIT oprávněna provést ověření získaných údajů a dokladů o Vaší osobě týkající se Vaší úvěruschopnosti z veřejně přístupných zdrojů (zejména insolvenční rejstřík vedený podle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík katastr nemovitostí, seznam neplatných dokladů vedený Ministerstvem vnitra České republiky, evidence exekucí vedená Exekutorskou komorou České republiky , a dále u Vašeho zaměstnavatele Vašeho zaměstnavatele je společnost PROFI CREDIT oprávněna ověřit, zda údaje týkající se Vašeho zaměstnání a příjmů, které sdělíte společnosti PROFI CREDIT za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti, jsou pravdivé a správné). Společn rámci tohoto účelu oprávněna Vámi poskytnuté osobní údaje rovněž sdružovat, evidovat a zpracovávat i společně s dalšími osobními údaji o Vaší osobě získanými těchto dalších zdrojů Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je zákonným požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy. Společnost PROFI CREDIT není a dokonce ani oprávněna bez poskytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít. o uzavření Smlouvy nepožádat, nejs žádné osobní údaje poskytnout (k uzavření Smlouvy nejste povinen). Vaše osobní údaje budou takto uloženy a zpracovávány po dobu deseti (10) let ode dne jejich poskytnutí společnosti PROFI CREDIT. V případě uzavření Smlouvy budou takto Vaše osobní údaje uloženy a zpracovávány po dobu trvání Smlouvy a dále po dobu dalších deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých Vašich závazků z uzavřené Smlouvy (při stanovení této 10 leté lhůty se vychází z maximální délky promlčecí doby pro uplatňování vzájemných práv vyplývajících uzavřené Smlouvy či z jednání o uzavření Smlouvy a s tím související povinnosti společnosti PROFI CREDIT prokázat, že splnila svoji zákonnou povinnost posoudit Vaší úvěruschopnost). posuzováním úvěruschopnosti Vaší osoby dochází Vaší osobě ze strany společnosti PROFI CREDIT k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Při posuzování úvěruschopnosti je do okamžiku analýzy Vámi dodaných dokumentů rozhodování společnosti PROFI CREDIT založeno výhradně na automatizovaném zpracování (profilování), mítnutí Vaší žádosti o poskytnutí úvěru tak v této fázi může dojít výhradně na základě tohoto automatizovaného zpracování (profilování), jehož výsledkem je vyhodnocení odhadu Vaší ekonomické situace, spolehlivosti při splácení a chování zabraňujícího ení. Toto rozhodnutí založené výhradně na automatizovaném zpracování se neopírá o zvláštní kategorie osobních údajů. Popsané automatizované rozhodování, včetně profilování je nezbytné pro uzavření Smlouvy. Společnost PROFI CREDIT provádí této souvislosti vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, a to včetně práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout rozhodnutí. Veškerá tato práva tak můžete v této věci vůči společnosti PROFI CREDIT uplatňovat. Další obecné informace o procesu poskytování spotřebitelského úvěru, včetně informací vyžadovaných od spotřebitele za účelem posouzení jeho úvěruschopnosti, jsou trvale přístupny na internetových stránkách společnosti PROFI CREDIT . Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je zákonným požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy (společnost PROFI CREDIT tyto Vaše osobní údaje zpracovává za účelem plnění své zákonné povinnosti provést před poskytnutím úvěru posouzení Vaší úvěruschopnosti). Společnost PROFI CREDIT není ochotna bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít. Pokud se rozhodnete o uzavření Smlouvy nepožádat, nejste povinen žádné osobní údaje za tímto účelem poskytnout uzavření Smlouvy nejste povinen). Za shora uvedenými účely č. 1, 2 a 3 polečnost PROFI CREDIT zpracovává Vaše následující osobní údaje identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, číslo občanského průkazu, číslo jiného průkazu totožnosti, údaje o tom, zda mezi Vámi a společností PROFI CREDIT došlo k uzavření, příp. neuzavření Smlouvy, údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou, alší údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, e mailové adrese, údaje o státní příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání, číslu Vašeho bankovního účtu, údaje uvedené v bankovním výpisu z Klimentská 1216/46,110 Vašeho účtu, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy Za účelem zjištění a posouzení Vaší úvěruschopnosti (účel č. 3) společnost PROFI CREDIT zpracovává i údaj o Vašem rodném čísle (využití rodného čísla je nutné k Vaší jednoznačné identifikaci pro provádění posouzení Vaší úvěruschopnosti). Účel Zpracování osobních údajů v Společnost PROFI CREDIT plní svoji zákonnou povinnost posoudit Vaší úvěruschopnost i na základě údajů získaných z registrů sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů odle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, ou být Vaše osobní údaje vedeny v databázích (dále též jen „registr“) sloužících k vzájemnému informování o identifikačních údajích spotřebitelů a o záležitostech, které vypovídají o bonitě, platební morálce a důvěryhodnosti spotřebitelů. K informování není tř Vaší osoby a vztahuje se i na vztahy vzniklé v rámci Vašeho podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti. Do registru se takto mohou zapojit podnikatelé, kterým vůči spotřebitelům vznikají pohledávky z úvěrů nebo jiné pohledávky na dlouhodobé nebo opětovné plnění. Účelem je ochrana práv a právem chráněných zájmů podnikatelů zapojených do registru daném případě společnosti PROFI CREDIT) a spotřebitelů. polečnost PROFI CREDIT se takto účastní registrů provozovaných ze strany SOLUS, zájmového sdružení právnických osob, IČ 69346925. Podrobnější informace jsou obsaženy v dokumentu „POUČENÍ o registrech Sdružení SOLUS“, jehož obsahem je: (i) vysvětlení pojmu informační soubor, a to zvlášť pro Pozitivní registr, Registr FO a Registr IČ, (ii) definice dalších osobních údajů o Vaší osobě, které mohou vzniknout při zpracování, (iii) popis fungování Pozitivního registru, Registru FO a Registru IČ, (iv) identifikace subjektů či osob, které mohou mít přístup k Vašim osobním údajům při jejich zpracování a (v) poučení o Vašich právech dle Nařízení v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci pozitivního registru SOLUS. ktuální znění Poučení můžete získat informační linka anebo webové stránky Společnosti na informační lince sdružení SOLUS +420 222 368 707 Údaje získané z registru jsou podnikatelé zapojení do registrů oprávněni použít výhradně k předcházení podvodnému jednání a í schopnosti a ochoty Vaší osoby splnit smluvní závazky (posouzení bonity, platební morálky a důvěryhodnosti). Provozovatel registru i podnikatelé zapojení do registru jsou rovněž oprávněni tvořit modely, které vyhodnocují pravděpodobno podvodného jednání anebo schopnost a ochotu Vaší osoby splnit smluvní závazky. registru lze zpracovávat následující údaje o Vaší osobě: a) identifikační údaje o Vaší osobě, b) údaje o Vašich finančních závazcích ze smluv mezi Vámi a podnikateli užívajícími registr, včetně údajů o Vašich potenciálních finančních závazcích ze smluv, o kterých js daným podnikatelem jednal, ale k jejichž uzavření nedošlo, c) časové určení období, ke kterému se údaje vztahují, d) údaj o podnikateli, který záznam zapsal. ři poskytování údajů z registru podnikatelům zapojených do registru se neposkytuje údaj podle shora uvedeného písm. d). Provozovatel, který registr vede, je oprávněn rozsah zpracovávaných a poskytovaných osobních údajů dále omezit. Pokud jsou z registru poskytovány údaje o Vašich dluzích po splatnosti, musí být společně s tímto údajem vždy poskytnut také údaj o tom, zda byl dluh splněn a kdy ke splnění došlo. Při výměně informací a při zpracování dat v registru jsou podnikatelé zapojení do registru a provozovatelé registru oprávněni používat Vaše rodné číslo, pokud ho daný podnikatel oprávněně získal. odnikatel zapojený do registru je oprávněn informaci z registru požadovat v přímé souvislosti s konkrétním obchodním případem okud registr eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů (například Pozitivní registr SOLUS), může do něj společnost PROFI CREDIT a další uživatelé nahlížet jen s Vašim Máte přitom právo vůči provozovateli, který registr vede (v případě Pozitivního registru SOLUS sdružení SOLUS), písemně vyjádřit nesouhlas s evidencí údajů o Vaší osobě v registru, který eviduje záznamy o závazcích spotřebitelů, u kterých nedošlo k prodlení, a o potenciálních závazcích spotřebitelů. Provozovatel v takovém případě bez zbytečného odkladu odstraní z registru všechny záznamy, které se týkají Vaší osoby, a učiní opatření směřující k tomu, aby další záznamy týkající se mé Vaší nemohly být zapsány. Údaje v registru o závazku Vaší osoby mohou být v registru zpracovávány po dobu, po kterou Váš závazek trvá, a dále po dobu 3 let po jeho splacení. Pokud Váš závazek zanikl jinak než splacením nebo pokud jde o závazek promlčený nebo závazek, od jehož placení byl dlužník osvobozen podle jiného právního předpisu, lze informaci o takovém závazku v registru zpracovávat nejdéle po dobu 3 let od zániku takového závazku, od jeho promlčení nebo od okamžiku, kdy nastalo osvobození podle jiného právního předpisu. Jestliže nedošlo k uzavření Smlouvy, mohou být údaje zpracovávány v registru nejdéle po dobu 3 měsíců. I po uplynutí lhůt podle tohoto odstavce je daný podnikatel zapojený do registru nebo provozovatel, který registr vede, oprávně uchovávat anonymizované údaje pro statistické účely a dále uchovávat doklady, které v souvislosti s údaji v registru získal nebo si obstaral, pokud je to potřebné za účelem ochrany jeho práv a právem chráněných zájmů. á právo, za úhradu odůvodněných nákladů, na výpis informací, které jsou o Vaší osobě vedeny v . Dále má právo požadovat po podnikateli zapojeném do registru nebo provozovateli, který registr vede, opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, které jsou Vaší osobě v registru vedeny. Podnikatel zapojený do registru nebo provozovatel, který registr vede, je opravit nepřesné nebo nesprávné údaje v registru, dozvěděl li se o tom, že tyto údaje jsou nepřesné nebo nesprávné. Pokud Vaše žádost o opravu nepřesných nebo nesprávných údajů, které jsou o Vaší osobě v registru vedeny, vyřešena bezprostředně, daný podnikatel nebo provozovatel, který registr vede, údaje dotčené Vaší žádostí do jejího vyřešení blokuje. okud jsou údaje vedené v registru předmětem sporu mezi příslušným podnikatelem zapojeným do registru a Vaší přičemž o takovém sporu je vedeno soudní, správní nebo rozhodčí řízení, v němž nebylo doposud vydáno pravomocné rozhodnutí ve věci samé, nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu, je daný podnikatel nebo provozovatel, který registr vede, povine tuto skutečnost na Vaši žádost Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce (tedy i bez Vašeho souhlasu). Společnost PROFI CREDIT takto plní svojí zákonnou povinnost provést před uzavřením Smlouvy posouzení úvěruschopnosti Vaší osoby. Dále je právním základem pro popsané zpracování ustanovení článku 6 odst. 1 písm. ) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany romě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě (tedy i bez Vašeho souhlasu) Účelem je ochrana práv a právem chráněných zájmů podnikatelů zapojených do registru společnosti PROFI CREDIT (chráněná práva a oprávněné zájmy spočívající v tom, že úvěr bude poskytován pouze osobám, u Klimentská 1216/46,110 kterých byla prověřena jejich úvěruschopnost a u kterých tedy existuje nižší riziko, že úvěr nebude splacen), jakož i ochrana práv a právem chráněných zájmů spotřebitelů. Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT a SOLUS za tímto účelem je zákonným požadavkem spojeným Vaší žádostí o uzavření Smlouvy (společnost PROFI CREDIT tyto Vaše osobní údaje zpracovává za účelem plnění své udit před poskytnutím úvěru úvěruschopnost Vaší osoby). Společnost PROFI CREDIT není poskytnutí těchto Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít. o uzavření Smlouvy nepožádat, nejs povinen žádné osobní údaje poskytnout uzavření Smlouvy Účel : Zpracování osobních údajů v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací souvislosti se zajištěním efektivního plnění povinností, vyplývajících zejména z právních předpisů směřujících k ochraně spotřebitele při poskytování spotřebitelských úvěrů, a za účelem ochrany našeho zájmu na poskytování úvěrových produktů pouze důvěryhodným a bonitním klientům, kdy zjišťujeme a zpracováváme údaje o osobách (a to i bez souhlasu těchto osob, vyjma rodného čísla) potřebné k tomu, aby bylo možné posoudit úvěruschopnost, jsme uživatelem Nebankovního registru klientských informací („NRKI“), který provozuje CNCB – rámci NRKI jsou zpracovávány informace, které si nebankovní věřitelské subjekty vzájemně poskytují o smluvních (úvěrových) vztazích mezi těmito subjekty a jejich klienty a které jednotlivě nebo ve svém souhrnu vypovídají o bonitě a důvěryhodnosti, úvěruschopnosti, klientů nebankovních věřitelských subjektů. naší účastí na NRKI o Vás zpracováváme, do NRKI poskytujeme a z NRKI získáváme tyto Vaše osobní údaje: identifikační osobní údaje; údaje vypovídající o tom, zda mezi Vámi a námi došlo k uzavření, případně neuzavření smluvního vztahu; údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích a plnění těchto závazků z Vaší strany; údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků; údaje vypovídající o tom, zda ohledně Vás došlo k í pohledávky; údaje vypovídající o Vaší bonitě, důvěryhodnosti (či platební morálce), resp. úvěruschopnosti, které jste nám sdělili, nebo které jsme o Vás získali v plněním, případně neplněním příslušného smluvního vztahu. Tyto údaje mohou být rovněž poskytnuty uživatelům Bankovního registru klientských informací („BRKI“), který provozuje společnost CBCB – rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se smluvními vztahy mezi Vámi a uživateli NRKI a/nebo Právním základem pro zpracování osobních údajů klientů v NRKI je (a) plnění právních povinností v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy věřitelských subjektů, zejména zájem na poskytování úvěrových produktů bonitním a důvěryhodným klientům, (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty či majitele klientů a vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby. Právním základem pro zpracování informací (osobních údajů rámci vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI o bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, klientů je (a) plnění právních povinností bank a věřitelských subjektů v případě, kdy je fyzické osobě poskytován spotřebitelský úvěr, (b) oprávněné zájmy bank a věřitelských subjektů, a (c) souhlas se zpracováním osobních údajů v případě osob zastupujících klienty (právnické osoby) či majitelů klientů (právnických osob) a ve vztahu k NRKI vždy v případě, kdy je zpracováváno rodné číslo fyzické osoby. Veškeré informace týkající se NRKI, účasti věřitelských subjektů na NRKI, zpracování osobních údajů klientů věřitelských subjektů v NRKI, vzájemného informování uživatelů NRKI a BRKI, jakož i poučení o všech právech klientů věřitelských subjektů NRKI či vzájemným informováním uživatelů NRKI a BRKI, jsou uvedeny v Informačním memorandu Nebankovního registru klientských informací (včetně základních informací o vzájemné výměně informací s Bankovním registrem klientských cí), které se nachází zde: Účel : Zpracování údajů za účelem plnění povinností společnosti PROFI CREDIT podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat ovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost PROFI CREDIT (tedy i bez Vašeho souhlasu) polečnost PROFI CREDIT je v uzavíráním Smlouvy povinnou osobou podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále též jen „ZAML“). Společnost EDIT je tak povinna provést v Vaší identifikaci a kontrolu a plnit další povinnosti stanovené ZAML. rámci Vaší identifikace je společnost PROFI CREDIT povinna mj. získat následující Vaše údaje jmén a příjmení, rodné čís řiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; podnikající fyzickou osobu, též obchodní firm , odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo Při uzavírání Smlouvy povinen společnosti PROFI CREDIT mj. předložit svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti) ze kterého společnost PROFI CREDIT zaznamená Vaše identifikační údaje a ze kterého zaznamená i druh a číslo průkazu totožnosti. polečno uchováv po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu s Vaší osobou hůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý společnosti PROFI CREDIT): Vaše identifikační údaje získané podle § 8 odst. 1 až 3 nebo na základě přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího informace doprovázející bezhotovostní převody peněžních prostředků), éna údaje o jmén a příjmení, rodné čísl li přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; j podnikající fyzickou osobu, též obchodní firm , odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo, b) kopie dokladů předložených k Vaší li pořizovány (tj. kopie Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti) c) údaj o tom, kdo a kdy provedl Vaší první identifikaci, d) informace a kopie dokumentů získané v rámci kontroly Vaší podle § 9 Klimentská 1216/46,110 e) dokumenty odůvodňující výjimku z identifikace a kontroly klienta podle § 13a f) v případě zastupování originál nebo ověřenou kopii plné moci nebo číslo jednací rozhodnutí soudu o jmenování opatrovníka. Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je zákonným požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy. Společnost PROFI CREDIT není a dokonce ani oprávněna bez poskytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít. o uzavření Smlouvy nepožádat, nejs žádné osobní údaje poskytnout uzavření Smlouvy Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností ide je společnost PROFI CREDIT uchovávat nejméně 10 let po uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu hůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý společno Po tuto dobu budou tedy Vaše osobní údaje za tímto účelem uloženy. Účel : Zpracování údajů za účelem plnění povinností společnosti PROFI CREDIT dle daňových a účetních předpisů Právním základem pro zpracování je ustanovení článku 6 odst. 1 písm. c) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat odpovídajícím rozsahu, pokud zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na společnost PROFI CREDIT (tedy i bez Vašeho souhlasu) polečnost PROFI CREDIT je uzavíráním Smlouvy povinna plnit veškeré své povinnosti vyplývající z daňových a účetních předpisů, zejména povinnosti vyplývající ze zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, v platném znění a ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, v latném znění. Při plnění těchto svých povinností bude společnost PROFI CREDIT zpracovávat Vaše osobní údaje, zejména pak Vaše identifikační údaje, údaj o uzavřené Smlouvě a stavu jejího plnění a veškeré Vaše další osobní údaje obsažené ve Smlouvě. Takto je společnost PROFI CREDIT oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje i bez Vašeho odle zákona o účetnictví je společnost PROFI CREDIT povinna uchovávat účetní doklady (tj. i uzavřenou Smlouvu obsahující Vaše osobní údaje) po dobu 5 let počínajících koncem účetního období, kterého se týkají Vaše osobní údaje za tímto účelem uloženy. Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je zákonným požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy. Společnost PROFI CREDIT není a dokonce ani oprávněna bez poskytnutí Vašich osobních údajů za tímto účelem Smlouvu s Vaší osobou uzavřít. o uzavření Smlouvy nepožádat, nejs žádné osobní údaje poskytnout uzavření Smlou . Zpracování osobní ch údajů na z ákl adě V ašeho souhl asu Na tomto místě uvádíme plné znění souhlasů se zpracováním Vašich osobních údajů, které jste oprávněn(a) udělit. veřejňování osobních údajů Udělením souhlasu se zveřejňováním Vašich osobních údajů souhlasí tím, že pokud bude Smlouva uzavřena a ocitn prodlení s úhradou jakéhokoli peněžitého dluhu dle této Smlouvy Vám společnost PROFI CREDIT oprávněna zaslat písemnou upomínku ve formě korespondenčního lístku. Upomínka bude zpravidla obsahovat zejména výzvu k zaplacení dlužné částky, identifikační údaje adresáta (zejména jméno a příjmení, adresa trvalého bydliště, rok narození, obchodní firmu, sídlo/místo podnikání, IČ), údaj o existenci dluhu po splatnosti, upozornění na právní důsledky vymáhání a na právní souvislosti spojené s existencí dluhu. Dále souhlasíte s tím, že pokud bude Smlouva uzavřena a ocitn prodlení s úhradou jakéhokoli dluhu dle Smlouvy má společnost PROFI CREDIT v vymáháním svých pohledávek právo zveřejnit osobní údaje o Vaší osobě rozsahu jména, příjmení, adresy trvalého bydliště, roku narození, obchodní firmy, sídla, IČ, spolu s údajem o existenci Vašeho po splatnosti, a to za účelem upozornění Vaší na existenci tohoto dluhu a za účelem kontaktování se s Vámi. Údaje dle předchozí věty budou zveřejněny formou vylepení písemné výzvy společnosti PROFI CREDIT adresované Vaší osobě (dále též jen „Kontaktní výzva“). Kontaktní výzva může být vylepena na jakémkoliv místě, kde se zdržuj osobně zastižen v místě jejího vylepení. Kontaktní výzva může být vylepena na Vašich domovních dveřích, na jiné části nemovitosti, kde se zdržuj , nebo na jiný vhodný předmět. Souhlasí tím, že k í výzva (včetně osobních údajů v ní uvedených) bude veřejně přístupná a všechny osoby se budou moci v místě jejího vylepení seznámit s jejím obsahem. Tento souhlas se zveřejněním osobních údajů uděl na dobu trvání závazkového vztahu založeného Smlouvou a na dobu trvání Vašeho prodlení s hrazením jakýchkoliv pohledávek společnosti PROFI CREDIT vyplývajících ze Smlouvy. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů spočívajícím v jejich zveřejnění, tak jak je shora popsáno, je Váš stanovení článku 6 odst. 1 písm. ) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů. Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je smluvním požadavkem a není povinné. Uzavření Smlouvy není podmíněno poskytnutím tohoto Vašeho souhlasu a Vašich osobních údajů. Máte právo tento svůj souhlas . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání ůžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného společnosti PROFI CREDIT, a to buď v listinné podobě na adresu sídla společnosti PROFI CREDIT či prostřednictvím zákaznické telefonické linky Souhlas se zpracování osobních údajů pro marketingové účely Udělením tohoto souhlasu se zpracováním Vašich osobních údajů pro marketingové účely souhlasí tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna zpracovávat Vaše osobní údaje v identifikační osobní údaje (tj. příjmení, jméno, datum narození, adresu bydliště, apod.), rodné číslo, údaje o tom, zda mezi Vámi a společností PROFI CREDIT došlo k uzavření, příp. neuzavření údaje vypovídající o Vašich finančních závazcích, které vznikly, vzniknou, nebo mohou vzniknout vůči společnosti PROFI CREDIT v souvislosti se Smlouvou a o plnění těchto závazků z Vaší údaje vypovídající o zajištění Vašich závazků souvisejících se Smlouvou, alší údaje o Vaší osobě, které vypovídají o bonitě, důvěryhodnosti, platební morálce, příjmech a výdajích, informace o komunikačních adresách, elektronickém (telefonickém) spojení, e mailové adrese, údaje o státní Klimentská 1216/46,110 příslušnosti, rodinném stavu, vyživovací povinnosti vůči dětem, zadlužení a výši výdajů a plateb, údaje o zaměstnání či jiné pracovní činnosti, o formě bydlení, dosaženém vzdělání, číslu Vašeho bankovního účtu, údaje uvedené v bankovním výpisu z Vašeho účtu, a jiné údaje, které jste sdělil či sdělíte společnosti PROFI CREDIT kdykoliv v době trvání Smlouvy či jakýchkoliv závazků vyplývajících z této Smlouvy, pro následující účely: Nabízení produktů a služeb společností PROFI CREDIT. Souhlasíte, aby Vám polečnost PROFI CREDIT nabíze cílené produkty a služby, a to na jakékoliv Vaše komunikační adresy, a to prostřednictvím veškerých prostředků komunikace, včetně elektronických prostředků komunikac a včetně zasílání obchodních sdělení dle zákona č. 480/2004 Sb., v platném znění. Informování o nabízených produktech a službách společnosti PROFI CREDIT a dalších spřízněných či spolupracujících osob, jakož i ke zjišťování Vaší spokojenosti. Seznam spřízněných či spolupracujících osob je uveden zde: Tento souhlas udělujete na dobu deseti (10) let ode dne jeho udělení. V případě uzavření Smlouvy dále udělujete tento souhlas na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu dalších deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých závazků z uzavřené Smlouvy. Po tuto dobu budou tedy osobní údaje za tímto účelem uloženy a zpracovávány. Právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů pro marketingové účely, tak jak je shora popsáno, je Váš souhlas a stanovení článku 6 odst. 1 písm. ) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů, a ustanovení § zákona č. některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti) platném znění, podle kterého lze podrobnosti elektronického kontaktu za účelem šíření obchodních sdělení elektronickými prostředky využít pouze ve vztahu k uživatelům, kteří k tomu dali předchozí souhlas. Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT za tímto účelem je smluvním požadavkem a není povinné. Uzavření Smlouvy není podmíněno poskytnutím tohoto Vašeho souhlasu a Vašich osobních údajů. Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání ůžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného společnosti PROFI CREDIT, a to buď v listinné podobě na adresu pro doručování společnosti PROFI CREDIT, e či prostřednictvím zákaznické telefonické linky pracování biometrického podpisu Pokud hodláte Smlouvu podepisovat prostřednictvím biometrického podpisu, bude společnost PROFI CREDIT zpracovávat tento údaj o Vašem Biometrickém podpisu. Jedná se přitom o zvláštní kategorii osobních údajů podle článku 9 Nařízení. Udělením tohoto souhlasu se zpracováním Vašeho údaje o biometrickém podpisu souhlasí tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna zpracovávat tento údaj o Vašem biometrickém podpisu, a to pro následující účely: Zpracování za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností PROFI CREDIT založeného Smlouvou. Zpracování údajů za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích exekučních a jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlo Tento souhlas udělujete na dobu deseti (10) let ode dne jeho udělení. V případě uzavření Smlouvy dále udělujete tento souhlas na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu dalších deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých závazků z uzavřené Smlouvy (při stanovení této 10 leté lhůty se vychází mj. z maximální délky promlčecí doby pro uplatňování vzájemných práv vyplývajících z uzavřené Smlouvy či z jednání o uzavření Smlouvy) tedy osobní údaje o biometrickém uloženy a zpracovávány. Právním základem pro zpracování údaje o Vašem biometrickém podpisu je Váš souhlas a stanovení článku písm. Nařízení, podle kterého lze zvláštní kategorie osobních údajů zpracovávat, pokud subjekt údajů udělil výslovný souhlas se zpracováním těchto osobních údajů pro jeden nebo více stanovených účelů, s výjimkou případů, kdy právo Unie nebo členského státu stanoví, že zákaz uvedený v článku 9 Nařízení nemůže být subjektem údajů zrušen, a dále ustanovení článku 9 odst. 2 písm. f) Nařízení, podle kterého lze zvláštní kategorie osobních údajů zpracovávat pokud je to nezbytné pro určení, výkon právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí (takto údaj o biometrickém podpisu zpracovávat za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích exekučních a jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou). Poskytnutí Vašeho údaje o biometrickém podpisu společnosti PR ěmito účel tomto směru smluvním požadavkem (tj. požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy a Vaším požadavkem tuto Smlouvu podepsat prostřednictvím biometrického podpisu). Poskytnutí Vašich osobních údajů není z tohoto důvodu povinné. Pokud se rozhodnete o uzavření Smlouvy nepožádat, popřípadě pokud se tuto Smlouvu rozhodnete podepsat klasickým (nikoli biometrickým) nejste povinen osobní údaj o biometrickém podpisu uzavření Smlouvy nejste povinen). Pokud se však rozhodnete společnost PROFI CREDIT požádat o uzavření Smlouvy a tuto Smlouvu podepsat prostřednictvím Vašeho biometrického podpisu, jste povinen společnosti PROFI CREDIT tento údaj o Vašem biometrickém podpisu shora uvedenými účely poskytnout. Společnost PROFI CREDIT není ochotna bez poskytnutí těchto Vašich osobních údajů za těmito účel Vaší strany biometrickým podpisem) Vaší osobou uzavřít Máte právo tento svůj souhlas . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání ůžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného společnosti PROFI CREDIT, a to buď v listinné podobě na adresu pro doručování společnos či prostřednictvím zákaznické telefonické linky I po odvolání tohoto souhlasu je však společnost PROFI CREDIT oprávněna zpracovávat údaj o ašem biometrickém podpisu podle ustanovení článku 9 odst. 2 písm. f) Nařízení, podle kterého lze zvláštní kategorie osobních údajů zpracovávat, pokud je to é pro určení, výkon nebo Klimentská 1216/46,110 obhajobu právních nároků nebo pokud soudy jednají v rámci svých soudních pravomocí (takto lze údaj o biometrickém podpisu zpracovávat za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích exekučních a jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou Souhlas se zpracováním rodného čísla pro účely uzavření a plnění Smlouvy vymáhání pohledávek společnosti Udělením tohoto souhlasu se zpracováním údaje o Vašem rodném čísle souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna zpracovávat tento údaj o Vašem rodném čísle, a to pro následující účely: Zpracování za účelem uzavření a plnění Smlouvy a správy závazkového vztahu mezi Vámi a společností PROFI REDIT založeného Smlouvou, včetně uvádění Vašeho rodného čísla na Smlouvě a další dokumentací související se Zpracování údajů za účelem vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy, včetně vedení případných nalézacích, exekučních a jiných řízení zahájených v souvislosti se Smlouvou, včetně uvádění Vašeho rodného čísla na listinách souvisejících se vymáhání pohledávek společnosti PROFI CREDIT ze Smlouvy. Tento souhlas udělujete na dobu deseti (10) let ode dne jeho udělení. V případě uzavření Smlouvy dále udělujete tento souhlas na dobu trvání Smlouvy a dále na dobu dalších deseti (10) let) následujících po jejím ukončení a splnění veškerých závazků z uzavřené Smlouvy (při stanovení této 10 leté lhůty se vychází mj. z maximální délky promlčecí doby pro uplatňování vzájemných práv vyplývajících z uzavřené Smlouvy či z jednání o uzavření Smlouvy). Po tuto dobu budou tedy osobní údaje o rodném čísle uloženy a zpracovávány. Právním základem pro zpracování údaje o Vašem rodném čísle je Váš souhlas a ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat v odpovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů a ustanovení § 13c odst. 1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a rodných číslech a o změně některých zákonů (zákon o evidenci obyvatel) v platném znění, podle kterého lze rodná čísla využívat se souhlasem nositele rodného čísla nebo jeho zákonného zástupce. í Vašeho údaje o rodném čísle společnosti PROFI CREDIT a udělení tohoto souhlasu je smluvním požadavkem (tj. požadavkem spojeným s Vaší žádostí o uzavření Smlouvy). Poskytnutí Vašich osobních údajů není z tohoto důvodu povinné. Pokud se rozhodnete o uzavření Smlouvy nepožádat, nejste povinen osobní údaj o rodném čísle za těmito účely poskytnout. Uzavření Smlouvy není podmíněno poskytnutím tohoto Vašeho souhlasu. Máte právo tento svůj souhlas . Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání tohoto souhlasu můžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného společnosti PROFI CREDIT, a to buď v listinné podobě na adresu pro doručování společnosti PROFI CREDIT, e či prostřednictvím zákaznické telefonické linky opírování a uchovávání občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti Společnost PROFI CREDIT je v uzavíráním Smlouvy povinnou osobou podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění (dále též jen „ZAML“). Společnost REDIT je tak povinna provést v souladu se ZAML Vaší identifikaci a kontrolu a plnit další povinnosti stanovené ZAML. rámci Vaší identifikace je společnost PROFI CREDIT povinna mj. získat následující Vaše údaje: jmén a příjmení, rodné čís přiděleno, datum narození, dále místo narození, pohlaví, trvalý nebo jiný pobyt a státní občanství; podnikající fyzickou osobu, též obchodní firm , odlišující dodatek nebo další označení, místo podnikání a identifikační číslo. Při uzavírání jste povinen společnosti PROFI CREDIT mj. předložit svůj průkaz totožnosti (občanský průkaz či jiný průkaz totožnosti) ze kterého společnost PROFI CREDIT zaznamená Vaše identifikační údaje a ze kterého zaznamená i druh a číslo průkazu totožnosti. Udělením tohoto souhlasu výslovně souhlasíte s tím, že společnost PROFI CREDIT je oprávněna provést Vaší identifikaci a zaznamenání Vašich identifikačních údajů tak, že pořídí kopii Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti předloženého za účelem Vaší identifikace a tuto kopii bude v souladu se ZAML uchovávat. Dále souhlasíte s tím, že PROFI CREDIT je oprávně kopii Vašeho průkazu totožnosti pořizovat a uchovávat i kdykoli v době trvání obchodního vztahu založeného Smlouvou nebo při dalších obchodech s Vaší osobou, a to za účelem plnění své povinnosti dle ZAML kontrolovat platnost a úplnost Vašich identifikačních údajů a informací získaných v rámci Vaší kontroly a zaznamenávat jejich změny. CREDIT je přitom dle ZAML povinna uchovávat po dobu 10 let od uskutečnění obchodu nebo od ukončení obchodního vztahu Vaší osobou (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý společnosti PROFI CREDIT těchto dokladů předložených k Vaší li pořizovány (tj. kopie Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti). Údaje a doklady o obchodech spojených s povinností identifikace je společnost PROFI CREDIT povinna uchovávat nejméně 10 let po uskutečnění obchodu nebo ukončení obchodního vztahu (tato lhůta začíná běžet prvním dnem kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém byl uskutečněn poslední úkon obchodu známý společnosti PROFI CREDIT). Po tuto dobu budou tedy Vaše osobní údaje za tímto účelem uloženy. Právním základem pro zpracování tohoto Vašeho údaje – kopie Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti, tak jak je shora popsáno, je Váš souhlas a ustanovení článku 6 odst. 1 písm. a) Nařízení, podle kterého lze osobní údaje zpracovávat ovídajícím rozsahu, pokud subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů zákon č. 328/1999 Sb., o občanských průkazech, v platném znění a zákon č. 329/19 9 Sb., o cestovních dokladech, platném znění, podle kterých lze kopie občanského průkazu či cestovního dokladu pořizovat pouze s prokazatelným souhl občana, kterému byl občanský průkaz či cestovní doklad vydán, pokud zvláštní zákon nebo mezinárodní smlouva, kterou je Česká republika vázána, nestanoví jinak Poskytnutí Vašich osobních údajů společnosti PROFI CREDIT, tj. pořízení kopie Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti, za tímto účelem je smluvním požadavkem a není povinné. Uzavření Smlouvy není podmíněno poskytnutím tohoto Vašeho souhlasu a kopie Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti. Máte právo tento svůj souhlas kdykoli odvolat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání ůžete činit prostřednictvím oznámení zaslaného společnosti PROFI CREDIT, a to buď v listinné podobě na adresu pro doručování společnosti PROFI CREDIT, e či prostřednictvím zákaznické telefonické link I po případném odvolání tohoto Klimentská 1216/46,110 souhlasu je však společnost PROFI CREDIT oprávněna nezbytném rozsahu zpracovávat a uchovávat v kopie dokladů předložených k Vaší li pořizovány (tj. kopie Vašeho občanského průkazu či jiného průkazu totožnosti) a údaje a další doklady popsané v , tak jak je shora blíže popsáno v rámci informace po zpracování osobních údajů za účelem plnění povinností společnosti PROFI CREDIT podle zákona č. 235/2008 Sb., o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, v platném znění. Souhlas se zpracováním rodného čísla v rámci Nebankovního registru klientských informací a Bankovního registru klientských informací Udělením tohoto souhlasu souhlasíte v žádostí o uzavření s tím, aby společnost PROFI CREDIT za níže uvedeným účelem zpracovávala Vaše rodné číslo způsobem a za podmínek uvedených v Informačním Memorandu Nebankovního registru klientských informací („Informační Memorandum“). Znění tohoto Informačního memoranda je uvedeno Účelem zpracování rodného čísla na základě tohoto souhlasu je (i) zajištění Vaší jednoznačné identifikace v rámci Nebankovního registru klientských informací („NRKI“) a umožnění vzájemného informování uživatelů NRKI a (ii) vzájemné informování uživatelů NRKI a uživatelů Bankovního registru klientských informací („BRKI“) o Vaší bonitě, důvěryhodnosti a platební morálce, resp. úvěruschopnosti, a umožnění (a to i opakovaného) posuzování Vaší bonity, důvěryhodnosti a platební morálky, resp. úvěruschopnosti, v souvislosti se Smlouvou ze strany uživatelů NRKI a BRKI. Tento souhlas udělujete na dobu šesti (6) měsíců ode dne jeho udělení. V případě, že dojde k uzavření Smlouvy, udělujete tento souhlas na dobu jejího trvání a na dobu dalších čtyř (4) let od splnění veškerých finančních závazků z uzavřené Smlouvy, pokud tyto závazky zaniknou splněním nebo způsobem nahrazujícím splnění, resp. od zániku Smlouvy, pokud finanční závazky ze Smlouvy zaniknou jinak. Udělení souhlasu se zpracováním mého rodného čísla pro výše uvedený účel je zcela dobrovolné. ouhlas s jeho zpracováním můžete kdykoliv odvolat. Případné neudělení souhlasu nemá vliv na produkty a služby, které Vám PROF|I CREDIT poskytuje. Udělením souhlasu potvrzujete, že jste se seznámil(a) s Informačním Memorandem, které obsahuje i poučení o Vašich právech v souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů v rámci NRKI i pro účely vzájemného informování se uživatelů NRKI a/nebo BRKI o bonitě, důvěryhodnosti či platební morálce, resp. úvěruschopnosti, jejich klientů. Rovněž potvrzujete, že pře udělením tohoto souhlasu jste byl(a) informován(a), že aktuální znění Informačního Memoranda můžete kdykoli získat [informační linka, vývěska či webové stránky [Společnosti], informační linka a webové stránky provozovatele NR P ří jem ci nebo kategori e pří jem ců osobní ch údajů Společnost PROFI CREDIT bude Vaše osobní údaje předávat následujícím osobám Zpracovatelé Vašich osobních údajů, tj. osoby, které společnosti PROFI CREDIT poskytují určité služby, při kterých dochází rámci shora uvedených účelů ke zpracování osobních údajů. Společnost PROFI CREDIT jako správce Vašich osobních údajů uzavřela s těmito osobami smlouvu o zpracování Vašich osobních údajů s náležitostmi dle nařízení. Konkrétně se jedná zejména o následující kategorie osob: členové obchodní sítě společnosti PROFI CREDIT členové inkasní sítě společnosti PROFI CREDIT Poskytovatelé služeb é zásilkových služeb Daňoví, účetní a právní poradci společnosti PROFI CREDIT Soudní exekutoři Exekutorská komora České republiky, se sídlem Praha 4, Nusle, Na Pankráci 1062/58, IČ: Rozhodci (pokud je mezi Vámi a společností PROFI CREDIT) uzavřená rozhodčí smlouva pro řešení sporů ze Vaši zaměstnavatelé (za účelem posouzení a ověření Vaší úvěruschopnosti) Banking Credit Bureau, z.s.p.o., IČO: 71236384, se sídlem Na Vítězné pláni 1719/4, 140 00 Praha 4, internetové stránky osoby, které pro CNCB Credit Bureau, z.s.p.o. zpracováv jí Vaše osobní údaje, a účastníci registrů vedených CNCB SOLUS, zájmové sdružení právnických osob, IČ 69346925, se sídlem Antala Staška 510/38, Krč, 140 00 Praha, internetové stránky , osoby, které pro SOLUS, zájmové sdružení právnických zpracovávají Vaše osobní údaje, a účastníci registrů vedených SOLUS, zájmové sdružení právnických osob Věřitelé společnosti PROFI CREDIT (společnost PROFI CREDIT je oprávněn zastavit pohledávky za Vaši osobou vyplývající ze Smlouvy k zajištění svých závazků vůči svým věřitelům). Za tímto účelem je oprávněna předávat těmto věřitelům údaje o takto zastavených pohledávkách za Vaší osobou, včetně vašich osobních údajů. Nabyvatelé pohledávek za Vaší osobou vyplývajících ze Smlouvy (společnost PROFI CREDIT je oprávněna postoupit pohledávky za Vaši osobou vyplývající ze Smlouvy třetí osobě). Za tímto účelem je oprávněna předávat těmto nabyvatelům pohledávek údaje o takto pos upených pohledávkách, včetně vašich osobních údajů. zástupcům klienta (a to jak smluvních zástupcům, tak zástupcům ustanoveným na základě rozhodnutí či na základě zákona, zejména opatrovníkům). Příjemci osobních údajů pro marketingové účely. Seznam těchto příjemců je uveden zde: V aše osobní údaje nebudou předáván y do třetí ch z em í či m ez inárodní m organiz acím . 8. Zdroj, z e kterého osobní údaje pocház ejí , a případně inform ace o tom, zda údaje pocházejí z veřejně dostupn ých z drojů: Zpracovávané osobní údaje o Vaší osobě pocházejí z následujících zdrojů: 1) Osobní údaje získané přímo od Vaší osoby (včetně provedení ověření získaných údajů a dokladů o Vaší osobě, a to i u Vašeho zaměstnavatele), 2) Osobní údaje získané o Vaší osobě získané od třetích osob při uzavření a plnění Smlouvy a při vymáhání pohledávek za Vaší osobou ze Smlouvy (například osobní údaje získané od soudů soudních exekutorů) 3) Osobní údaje získané z registrů SOLUS, Nebankovní registr klientských informací a Bankovní registr klientských informací, tak jak je shora popsáno 4) Osobní údaje získané z veřejně dostupných zdrojů, a to zejména osobní údaje o Vaší osobě vedené v insolvenčním rejstříku obchodním rejstříku, živnostenském rejstříku a katastru nemovitostí seznamu neplatných dokladů vedeném Ministerstvem vnitra ČR, evidenci exekucí vedené Exekutorskou komorou ČR Klimentská 1216/46,110 Dal ší práva á (jakož to subjekt údajů) m áte na z ákl adě Naří z ení Máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Dozorovým úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Máte právo na přístup k osobním údajům, a to za následujících podmínek: Subjekt údajů má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k následujícím informacím: účely zpracování; kategorie dotčených osobních údajů; příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; plánovaná doba, po kterou budou osobní údaje uloženy, nebo není li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této xistence práva požadovat od správce opravu nebo výmaz osobních údajů týkajících se subjektu údajů nebo omezení jejich zpracování a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; právo podat stížnost u dozorového úřadu; veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů; skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro subjekt údajů. Pokud se osobní údaje předávají do třetí země nebo mezinárodní organizaci, má subjekt údajů právo být informován o vhodných zárukách, které se vztahují na předání. Správce poskytne kopii zpracovávaných osobních údajů. Za další kopie na žádost subjektu údajů může správce účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže subjekt údajů podává žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud subjekt údajů nepožádá o jiný způsob. Právem získat kopii zpracovávaných osobních údajů nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. áte právo na opravu osobních údajů, a to za následujících podmínek: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se ho týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt údajů právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení. Máte právo na výmaz osobních údajů („právo být zapomenut“), a to za následujících podmínek: Subjekt údajů má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, které se daného subjektu údajů týkají, a správce má povinnost osobní údaje bez zbytečného odkladu vymazat, pokud je dán jeden z těchto důvodů: osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) subjekt údajů odvolá souhlas, na jehož základě byly údaje zpracovány, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo subjekt údajů vznese námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 Nařízení osobní údaje byly zpracovány protiprávně; osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje; osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb informační společnosti podle čl. 8 od Nařízení Jestliže správce osobní údaje zveřejnil a je povinen je vymazat, přijme s ohledem na dostupnou technologii a náklady na provedení přiměřené kroky, včetně technických opatření, aby informoval správce, kteří tyto osobní údaje zpracovávají, že je subjekt údajů žádá, aby vymazali veškeré odkazy na tyto osobní údaje, jejich kopie či replikace. Právo na výmaz se neuplatní, pokud je zpracování nezbytné: pro výkon práva na svobodu projevu a informace; pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen; z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví v souladu s čl. 9 odst. 2 písm. h) a i) a čl. 9 odst. 3 Nařízení pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 Nařízení, pokud je pravděpodobné, že by právo na výmaz znemožnilo nebo vážně ohrozilo splnění cílů uvedeného zpracování; pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Máte právo na omezení zpracování, a to za následujících podmínek: Subjekt údajů má právo na to, aby správce omezil zpracování, v kterémkoli z těchto případů: subjekt údajů popírá přesnost osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby správce mohl přesnost osobních údajů ověřit; zpracování je protiprávní a subjekt údajů odmítá výmaz osobních údajů a žádá místo toho o omezení jejich použití; správce již osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale subjekt údajů je požaduje pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; subjekt údajů vznesl námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 Nařízení, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody správce převažují nad oprávněnými důvody subjektu údajů. Pokud bylo zpracování omezeno, mohou být tyto osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze se souhlasem subjektu údajů, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Unie nebo některého členského státu. Subjekt údajů, který dosáhl omezení zpracování, je správcem předem upozorněn na to, že bude omezení zpracování šeno. právce má oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu osobních údajů nebo omezení zpracování subjekt údajů, a to za následujících podmínek: Klimentská 1216/46,110 Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce informuje subjekt údajů o těchto příjemcích, pokud to subjekt údajů požaduje. Máte právo na přenositelnost údajů, a to za následujících podmínek: Subjekt údajů má právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce, kterému byly osobní údaje poskytnuty, bránil, a to v případě, že: zpracování je založeno na souhlasu nebo na smlouvě; a zpracování se provádí automatizovaně. Při výkonu svého práva na přenositelnost údajů má subjekt údajů právo na to, aby osobní údaje byly předány přímo jedním správcem správci druhému, je li to technicky proveditelné. Výkonem práva na přenositelnost údajů není dotčen článek 17 Nařízení. Toto právo se neuplatní na zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen. Právem přenositelnost údajů nesmí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob. Máte právo vznést námitku, a to za následujících podmínek Subjekt údajů má z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se jej týkají, na základě čl. 6 odst. 1 písm. e) nebo f) Nařízení, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami subjektu údajů, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků. Pokud se osobní údaje zpracovávají pro účely přímého marketingu, má subjekt údajů právo vznést kdykoli námitku pro zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro tento marketing, což zahrnuje i profilování, pokud se týká tohoto přímého Pokud subjekt údajů vznese námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již osobní údaje účely zpracovávány. V souvislosti s využíváním služeb informační společnosti, a aniž je dotčena směrnice 2002/58/ES, může subjekt údajů uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací. li osobní údaje zpracovávány pro účely vědeckého či historického výzkumu nebo pro statistické účely podle čl. 89 odst. Nařízení, má subjekt údajů, z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, které se ho týkají, ledaže je zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného z důvodů veřejného zájmu. Máte právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, a to za následujících podmínek Subjekt údajů má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi subjektem údajů a správcem údajů; b) povoleno právem Unie nebo členského státu, které se na správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů; nebo c) založeno na výslovném souhlasu subjektu údajů. V případech uvedených písm. a) a c) provede správce údajů vhodná opatření na ochranu práv a svobod a oprávněných zájmů subjektu údajů, alespoň práva na lidský zásah ze strany správce, práva vyjádřit svůj názor a práva napadnout hodnutí. Rozhodnutí uvedená předchozím odstavci se neopírají o zvláštní kategorie osobních údajů uvedené v čl. 9 odst. 1 Nařízení, pokud se neuplatní čl. 9 odst. 2 písm. a) nebo g) Nařízení a nejsou zavedena vhodná opatření pro zajištění práv oprávněných zájmů subjektu údajů. jednáním o uzavření Smlouvy dochází ve vztahu k Vaší osobě ze strany společnosti PROFI CREDIT k automatizovanému rozhodování, neboť je to nezbytné k uzavření nebo plnění Smlouvy. Podrobno ti o těchto h jsou uvedeny shora (viz informace o zpracování Vašich osobních údajů za účelem posouzení Vaší úvěruschopnosti). Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro práva a svobody fyzických osob, oznámí správce toto porušení bez zbytečného odkladu subjektu údajů. oznámení se za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků popíše povaha porušení zabezpečení osobních údajů a uvedou se v něm přinejmenším informace a opatření uvedené v čl. 33 odst. 3 písm. b), c) a d) Nařízení známení se nevyžaduje, je li splněna kterákoli z těchto podmínek: správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita u osobních údajů dotčených porušením zabezpečení osobních údajů, zejména taková, která činí tyto údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro práva a svobody subjektů údajů se již pravděpodobně neprojeví; vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí. V takovém případě musí být subjekty údajů informovány stejně účinným způsobem pomocí veřejného oznámení nebo podobného opatření. Jestliže správce dotčenému subjektu údajů porušení zabezpečení osobních údajů ještě neoznámil, může dozorový úřad po posouzení pravděpodobnosti toho, že dané porušení bude mít za následek vysoké riziko, požadovat, aby tak učinil, nebo může rozhodnout, že je splněna některá ze shora uvedených línek, za kterých se oznámení nevyžaduje.

Zpět